Accesul la SNT

Scop

Prin Regulamentul privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturalese reglementează condiţiile de acces al solicitanţilor/utilizatorilor la SNT (Sistemul naţional de transport al gazelor naturale). Accesul la SNT, în sensul prezentului regulament, are două componente: rezervarea de capacitate şi racordarea la SNT. Accesul la SNT nu implică obligaţia operatorului SNT de a asigura solicitanţilor/utilizatorilor sursa de gaze naturale.

Tipuri de solicitanti

Racordarea la sistemul national de transport este permisa urmatoarelor categorii de solicitanti:

 • titularii contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţia a gazelor naturale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale ce le revin în această calitate;
 • operatorilor terminalului GNL;
 • operatorilor depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
 • Clienţilor industriali noi ( clientul care se racordeaza pentru prima oara la un sistem)
 • operatorilor economici, titulari  ai licenţei de distribuţie;
 •  producătorilor de gaze naturale;
 • altor categorii de clienti care nu au solutie de alimentare, din punct de vedere al debitului solicitat, din sistemul de distributie al gazelor naturale din zona delimitata concesionata unde urmeaza a se realiza racordarea;

Tipuri de solicitări privind accesul la SNT

Solicitantii se adresează operatorului SNTîn una dintre următoarele situaţii:

A. Necesitatea realizării unei noi instalatii de racordare;
B. Dezvoltarea unui utilizator, respectiv:
    a) dezvoltarea activităţii unui producator prin racordarea de noi capacitaţi de producţie şi/sau modificarea celor existente;
    b) dezvoltarea unui consumator, respectiv creşterea debitului solicitat faţă de debitul precizat în acordul de acces sau în avizul tehnic de racordare anterior, creştere determinată de extinderea activităţii proprii, modernizarea sau înlocuirea tehnologiei, dotare suplimentară etc.;
   c) dezvoltarea unui distribuitor existent;
    d) dezvoltarea activităţii unui titular de licenta de inmagazinare prin racordarea de noi capacitaţi de înmagazinare şi/sau modificarea celor existente.
C. Modificarea unor elemente de natură tehnică, faţă de situaţia existentă, solicitate de titularul acordului de acces sau al avizului tehnic de racordare, cu sau fără depăşirea parametrilor iniţiali precizaţi în acestea pentru instalatia de racordare, respectiv:
    a) modificarea caracteristicilor tehnice ale instalatiei de racordare;
    b) separarea unor consumatori racordaţi iniţial prin instalatia de racordare unică;
    c) eliberarea de sarcină a unor terenuri necesare construcţiilor noi ale utilizatorilor, în zona de protecţie sau în zona de siguranţă a instalatiilor de racordare;
D. Modificarea unor elemente de natură administrativa ale utilizatorilor, fără depăşirea parametrilor precizaţi în acordul de accessau în avizul tehnic de racordare anterior, respectiv :
    a) schimbarea denumirii unui utilizator;
    b) preluarea obiectivului prin cumpărare, concesionare, închiriere, divizare etc.;
    c) modificarea încadrării consumatorului, conform reglementărilor în vigoare.

Etapele procesului de acces la SNT

Pentru realizarea accesului la SNT a unui solicitant se parcurg următoarele etape:

 • solicitarea de informaţii de la operatorul SNT privind posibilitatea de acces la SNT în zona de amplasare a obiectivului;
 • rezervarea de capacitate în SNT pentru solicitant;
 • racordarea la SNT.

Rezervarea de capacitate în SNTse face în baza unei cereri scrise a solicitantului către operatorul SNT, conform modelului din anexa nr. 1. Termenul de raspuns este de 30 zile de la înregistrarea acesteia.
La depunerea cererii solicitantul achită operatorului SNT tariful pentru analiza şi elaborarea acordului de acces in valoare de 654 lei (fără TVA).

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OTS (Transgaz) verifică conținutul acesteia și documentele ce o însoțesc. În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect și/sau dacă documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OTS notifică soclitantul indicând datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute cu furnizare tuturor informațiilor necesare în acest scop.

Notificarea prevăzută conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare și/sau documentele ce o însoțesc în teremen de cel mult 30 de zile de la primirea acestuia, cererea de racordare se clasează din motivul "Documentație incompletă" fără restituirea tarifului de analiză.


Răspunsul favorabil reprezintă acordul de acces şi precizează: debitul instalat pentru care s-a făcut rezervarea de capacitate, regimul presiunii de livrare a gazelor naturale înainte şi după staţia de reglare-măsurare, schiţa cu soluţia de racordare cu traseul aproximativ al racordului şi caracteristicile tehnice de bază, alte date tehnice necesare pentru definirea clară a tipului instalaţiei de racordare, durata de valabilitate a acestuia.
Refuzul privind accesul la SNT se face în mod justificat, conform prevederilor legale.

Etapele procesului de racordare la SNT

Racordarea la SNT presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • depunerea de către solicitant a cererii de racordare; termenul-limită de depunere a cererii de racordare este de 60 zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces;
 • încheierea contractului de racordare cu operatorul SNT. În termen de 60 zile de la înregistrarea cererii de racordare operatorul SNT are obligaţia de a pune la dispoziţie solicitantului contractul de racordare;
 • achitarea de către solicitant a tarifului de racordare, la valoarea şi în termenul prevăzute în contractul menţionat la lit. b) şi în conformitate cu tarifele de racordare la SNT din anexa nr. 2;
 • proiectarea şi executarea instalatiei de racordare care poate fi realizată de către operatorul SNT sau prin intermediul agenţilor economici autorizaţi de ANRGN. Selectarea de către operatorul SNT a agenţilor economici pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de racordare se face  în sistem concurenţial, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • recepţia şi punerea în funcţiune a instalatiei de racordarese face de către operatorul SNT;                  

Documente necesare pentru incheierea contractului de racordare

Solicitantul va depune anexat cererii următoarele documente, după caz:

 • acordul de acces - copie;
 • actele societăţii, după caz: certificat de înmatriculare, cod fiscal, certificat de înregistrare – copie;
 • actul de proprietate sau documentele justificative care atestă dreptul de folosinţă al terenului/incintei/clădirii în care se constituie obiectivul;
 • certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire aferente obiectivului;
 • actul de proprietate sau documentele justificative care atestă dreptul de folosinţă al terenului/terenurilor pe care se realizează instalatia de racordare, precum şi acordul scris al proprietarilor terenurilor afectate de instalatia de racordare.

Date de contact
Serviciul Lucrări Terți
Adresă - Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 1, Cod 551130
Registratură - Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 1, Tel. 0269/803159, 0269/803166

Adresa de Corespondenţă: Mediaş, Piaţa C.I.MOTAŞ NR. 1
Departament Dezvoltare - ­ Biroul Lucrări Terţi
Telefon Director Departament Dezvoltare - 0269/803034
Telefon Secretariat Departament Dezvoltare - 0269/803036
Telefon Serviciul Lucrări Terți- 0269/803221

Fax - 0269/839031

Director Departament Dezvoltare - ion.tataru@transgaz.ro
Şef Serviciu Lucrări Terţi - radu.puflea@transgaz.ro

Program de lucru

07 - 16 Secretariat Departament Dezvoltare
08 - 14 Serviciul Lucrări Terți
07 - 18 Registratură, Mediaş, Piața C.l Motaş nr. 1

Tariful de racordare va cuprinde, după caz, costurile legate de proiectare, execuţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de racordare, regularizările aferente avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate precum şi sumele destinate pentru obţinerea dreptului de folosinţă a terenului pe care se realizează instalatia de racordare şi sumele destinate pentru achiziţia terenului destinat amplasării instalaţiilor aferente punctelor de predare/preluare.  
Tariful de racordare se achită conform prevederilor contractului de racordare  fără însă a depăşi data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

Documente: