Organizare

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ”- S.A., este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, Actul Constitutiv si propriul Regulament de Organizare si Functionare aprobat de consiliul de administratie.Prin obiectul principal de activitate, respectiv, prin locul sau in industria gaziera din Romania (si nu numai),Transgaz este placa turnanta, unitatea determinanta atat pentru partenerii din amonte (producatori, furnizori)dar si pentru cei din aval (utilizatori, consumatori).

Asigurarea accesului tertilor la Sistemul National de Transport (SNT) in conditii nediscriminatorii, de eficienta economica si transparenta reprezinta una din conditiile de baza pentru functionarea corespunzatoare a pietei de gaze naturale.

Din acest punct de vedere, modificarile legislative interne, armonizate cadrului european, au impus adoptarea unei structuri de organizare a societatii atat in ansamblul sau dar si a entitatilor componente in scopul fluidizarii fluxurilor informationale si operationale pentru imbunatatirea actului decizional si eficientizarea intregii activitati.

La elaborarea actualei structuri organizatorice s-a avut in vedere faptul ca Transgaz prezinta o serie de particularitati, si anume:

  1. serviciul public “business to business”
  2. dispersia teritoriala
  3. procese si tehnologii cu grad mare de periculozitate
  4. grad mare de normalizare

Actuala structura organizatorica, aprobata de consiliul de administratie in sedinta din luna iulie 2007, este una de tip mixt: ierarhica – functionala cu stat major, combinata cu elemente ale structurii matriciale.

In acest mod se imbina avantajele unei structuri piramidale: unitatea de actiune, unitatea de conceptie, corelarea obiectivelor, armonizarea resurselor, standardizarea procedurilor,ansamblu informational,operativ,verificare eficienta, disciplina, etc. cu acela al structurii functionale: unitatea de conceptie, utilizarea optima a specialistilor, aplicarea “celei mai bune practici” (metodologii, proceduri), autonomie functionala si operationala, initiativa, etc.

De asemenea, structura actuala asigura echilibrul descentralizare – autonomie: coborarea raspunderii la cel mai jos nivel, conducerea prin obiective/bugete, o strategie pe termen mediu si lung bine conturata.

TRANSGAZ - S.A. are in structura sa entitati functionale (departamente, directii, servicii, birouri, compartimente, etc.) si entitati de productie (exploatari teritoriale, sectoare, laboratoare, ateliere, etc.),  constituite in baza normelor de structura aprobate de consiliul de administratie.

TRANSGAZ – S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie. Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii catre directorul general al „Transgaz” S.A..

 Directorul general al „Transgaz” S.A. reprezinta societatea in relatii cu tertii.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii „Transgaz” S.A. in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Atributiile, sarcinile si responsabilitatile entitatilor functionale si de productie sunt prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii.

 

Structura de organizare a SNTGN Transgaz SA