Dividende

Referat privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe acţiune şi a modalităţii de plată a acestora pentru anul 2011

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.6 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 10.06.2011, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa C.I. Motaş nr.1, jud Sibiu, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunţă plata prin unităţile băncii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 27 iunie 2011, a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2010, de 28,77 lei/acţiune, în sumă brută totală de de 38.963.412,39 lei începând cu data de 17 octombrie 2011 ...

Referat privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe acţiune şi a modalităţii de plată a acestora pentru anul 2010

Propunerea de repartizare a profitului net este redata mai jos si s-a facut conform O.G.nr. 64/2001 astfel cum a fost modificata prin O.U.G nr 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, art. V

Referat privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe actiune 2009

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2009, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa C.I. Motaş nr.1, jud Sibiu, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunţă plata prin unităţile băncii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 19 mai 2009, a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2008, de 10,47 lei/acţiune, în sumă brută totală de de 123.272,146,68 lei începând cu data de 25 iunie 2009

Referat privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe acţiune şi a modalităţii de plată a acestora

În conformitate cu prevederile art. 111, alin.(2), litera a) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările si completările ulterioare, competenta de fixare a dividendului revine Adunării Generale a Acţionarilor societăţii. 
Propunerea privind repartizarea pe destinaţii a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit în sumă de 224.006.453,61 lei, conform prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale si societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, este următoarea:

  • Rezerve legale                                                                    2.781.614,00 lei;
  • Participarea salariaţilor la profit                                            6.018.084,00 lei;
  • Dividende cuvenite acţionarilor                                         113.735.333,04 lei;
  • Profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare         107.489.506,57 lei. 

Capital social al SNTGN "Transgaz" SA este de 117.738.440 lei divizat în 11.773.844 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/actiune. 
Astfel, valoarea dividendului brut este de 9,66 lei/acţiune