Comunicate de presa

COMUNICAT

 

 

TRANSGAZ ȘI BULGARTRANSGAZ AU REALIZAT ÎNCĂ UN PAS IMPORTANT ÎN VEDEREA FINALIZĂRII INTERCONECTĂRII SISTEMELOR ADIACENTE DE TRANSPORT GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA ȘI BULGARIA

 

 

În data de 30 mai 2016, Transgaz și Bulgartransgaz au semnat contractul cu Asocierea INSPET SA – lider - SC HABAU PPS Pipeline Systems SRL – desemnată în calitate de executant al lucrărilor de construire a Conductei de Rezervă DN 500 de traversare (inclusiv subtraversare) a fluviului Dunărea în vederea interconectării sistemelor de transport gaze naturale din Bulgaria și România, în urma procedurii de achiziție publică, derulată în conformitate cu legislația română.

Semnarea trilaterală a contractului a avut loc la sediul Reprezentanței SNTGN TRANSGAZ SA, din București, în prezența reprezentanților celor doi operatori ai sistemelor de transport gaze naturale din România și Bulgaria,  precum și ai Asocierii INSPET-HABAU.

Conducta de rezervă pentru subtraversarea fluviului Dunărea în vederea interconectării sistemelor de transport gaze naturale din Bulgaria și România va fi finalizată la sfarsitul anului 2016 și va avea o capacitate bidirecțională maximă de 1,5 mld. mc/an.

Realizarea proiectului de Interconectare Bulgaria-România are o importanță deosebită din perspectiva siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, la nivel regional, creând premisele integrării surselor de gaze naturale din coridorul sudic, cu piețele din Europa centrală și de vest.

 

 

 

Serviciul Comunicare Instituțională

Semnarea unui memorandum de cooperare intre Transgaz si GRTgaz

COMUNICAT

 

SNTGN TRANSGAZ SA aduce la cunoștința celor interesați că în ședința Adunării Generale Ordinare din 29.04.2016, au fost aprobate rezultatele economico-financiare pe anul 2015 aşa cum au fost prezentate în Situaţiile financiare anuale şi în Raportul administratorilor. Realizările obţinute în anul 2015 marchează o depăşire cu peste 10-15 % a indicatorilor stabiliţi prin contractele de mandat.

 

Astfel, performanţele financiare deosebite înregistrate de TRANSGAZ în anul 2015 se regasesc in urmatorii indicatori:

 • EBITDA realizat în anul 2015 este mai mare cu 26% comparativ cu cel asumat în Planul de administrare pentru 2015, ridicându-se la valoarea de 779.579 mii lei faţă de 619.625 mii lei;
 • Cheltuielile de exploatare (mai puţin amortizarea) realizate în 2015 sunt de 883.818 mii lei, însemnând o scădere cu 193.184 mii lei faţă de nivelul asumat în Planul de administrare al societăţii  pentru anul 2015;
 • alti indicatori relevanţi: venituri totale -1.706.634 mii lei; cheltuieli totale -1.099.534 mii lei; profit brut -607.100 mii lei; profit net-488.729 mii lei;
 • rezultatele financiare detaliate se găsesc pe www.transgaz.ro

 

TRANSGAZ informează că factorii principali care au determinat performanţele semnificative ale companiei în anul 2015 sunt: creşterea veniturilor din serviciile de transport internaţional de gaze naturale determinată de variaţiile cursurilor valutare ale monedelor de derulare ale contractelor; creşterea ponderii componentei fixe in total venituri de la 35% la 60%; creşterea capacităţii rezervate datorită introducerii începând cu 1.08.2014 a rezervării de capacitate pe puncte de intrare-ieşire; scăderea ponderii componentei variabile în total venituri de la 65% la 40%; creşterea cantităţii de gaze facturate; realizarea de economii brute la mai multe categorii de cheltuieli, în valoare totală de 345.852 mii lei.

 

Volumul de investiţii estimat în Planul de administrare pentru anul 2015 a fost de 352.200 mii lei, din care în anul 2015 au fost realizate investiţii în valoare de 239.554 mii lei, ceea ce înseamnă un grad de realizare de 68%. Economiile realizate în ultimii ani prin temporizarea la maxim a investiţiilor şi lucrărilor cu excepţia celor de strictă necesitate pentru securitatea şi dezvoltarea imediat a SNT stau la baza solidă a finanţării proprii a proiectelor de importanţă strategică deosebită.

În acest context, compania a avut un succes deosebit obţinând după îndelungi negocieri (circa 2ani) una dintre cele mai mari alocări de granturi în UE şi cea mai mare alocare individuală către o companie românească, de 179 milioane de euro pentru realizarea proiectului BRUA.

 

Adunarea Generală Ordinară a SNTGN Transgaz SA din 29.04.2016 a aprobat rezultatele financiare anuale pe 2015 şi a luat act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar  2015. Volumul de recompensare a echipei manageriale pentru activitatea desfăşurată in anul 2015 este de 2,82 milioane lei şi reprezintă unica formă de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie.

 

Administratorii Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ şi-au asumat următoarele obiective fundamentale:

 • dezvoltarea durabilă a societăţii;
 • optimizarea şi eficientizarea procesului operaţional;
 • conformitatea cu cerinţele reglementărilor europene şi naţionale.

 

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislaţiei şi a standardelor naţionale şi europene de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

 

                                      

 

SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 6 aprilie 2016, Transgaz și Bulgartransgaz au semnat contractul cu compania austriacă SC HABAU PPS Pipeline Systems SRL - câștigătorul procedurii de achiziție publică, derulată în conformitate cu legislația bulgară, având următorul obiect: „Construirea Conductei principale DN 500 de traversare (inclusiv subtraversare) a fluviului Dunărea în vederea interconectării sistemelor de transport gaze naturale din Bulgaria și România”

Ceremonia de semnare a contractului a avut loc la sediul Bulgartransgaz EAD, din Sofia, în prezența reprezentanților celor doi operatori ai sistemelor de transport din România și Bulgaria. Evenimentul a fost onorat de prezența Ministrului bulgar al Energiei, doamna Temenuzhka Petkova.

Conducta principală de subtraversare a fluviului Dunărea în vederea interconectării sistemelor de transport gaze naturale din Bulgaria și România va fi finalizată în 119 zile de la semnarea contractului cu compania austriacă SC HABAU PPS Pipeline Systems SRL și va avea o capacitate bidirecțională maximă de 1,5 mld. mc/an.

Transgaz și Bulgartransgaz au realizat un pas important în vederea finalizării interconectării sistemelor adiacente de transport gaze naturale din România și Bulgaria.

Realizarea proiectului de Interconectare Bulgaria-România are o importanță deosebită din perspectiva siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, la nivel regional, creând premisele integrării surselor de gaze naturale din coridorul sudic, cu piețele din Europa centrală și de vest.

 

                                       SERVICIUL COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ

Operatorii de sisteme de transport gaze naturale SNTGN Transgaz SA, FGSZ Zrt. și Gas Connect Austria GmbH intenționează să efectueze o procedură comună de sezon deschis cu caracter angajant pentru rezervarea de capacitate de transport transfrontalieră nouă sau incrementală la granița România – Ungaria și la granița Ungaria – Austria, în ambele direcții de curgere. Procesul de pregătire a procedurii este susținut de autoritățile naționale de reglementare, respectiv  ANRE (România), HEA (Ungaria) și E-Control (Austria). Toți operatorii de sisteme de transport au publicat același studiu de piață în format electronic ori sub formă de document online [link], ori sub formă de document ce poate fi descărcat. Dacă doriți să completați documentul atașat vă rugăm să îl remiteți apoi la următoarea adresă de e-mail: marketsurvey.BRUA2016@transgaz.ro

 

Termenul limită pentru trimiterea răspunsurilor este 22 februarie 2016, ora 16:00.

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv.

 

"TRANSGAZ" S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, putând achiziţiona gaze naturale doar în scopul echilibrării şi exploatării în condiţii de siguranţă a Sistemului Naţional de Transport.

 

"TRANSGAZ" S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător. În îndeplinirea misiunii asumate, compania desfăşoară activitatea de transport gaze naturale în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor europene şi naţionale în vigoare privind transportul gazelor naturale prin conducte.

 

Pentru informare, redăm mai jos extras din Ordinul ANRE nr. 160/26.11.2015 „privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale”, după cum urmează:

 

 • Art. 832. (1) În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, OTS (Operatorul de Transport şi de Sistem) nu poate deţine gaze naturale decât pentru echilibrarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a SNT (Sistemul Naţional de Transport);

(2) Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a SNT, OTS trebuie să dispună de o cantitate suficientă de gaze naturale pentru echilibrarea sistemului, sub formă de gaze naturale stocate în conducte şi/sau sub formă de gaze naturale de echilibrare înmagazinate în depozitele subterane, şi să întreprindă acţiuni de echilibrare a SNT inclusiv prin efectuarea de tranzacţii de vânzare şi/sau cumpărare a cantităților de gaze naturale necesare pentru echilibrarea fizică a sistemului, în mod transparent, nediscriminatoriu, prin utilizarea mecanismelor de piaţă.

(4) Acţiunile de echilibrare ale OTS vor fi determinate numai de necesitatea obiectivă a menţinerii parametrilor operativi de funcţionare a SNT între limitele minime şi maxime stabilite şi publicate de OTS pe pagina proprie de internet în secţiunea dedicată UR (Utilizator al Reţelei), fiind independente de eventualele dezechilibre comerciale ale fiecărui UR.

 

(5) Acţiunile de echilibrare pot fi și preventive, în sensul că sunt întreprinse pentru a evita riscul de afectare a limitelor parametrilor operativi de funcţionare a SNT, risc rezultat în urma calculelor zilnice efectuate de OTS, pe baza datelor din programele de transport preliminare şi/sau din nominalizările zilnice ale UR, în vederea optimizării fluxurilor de gaze naturale în sistem.

(7) Operaţiunile întreprinse de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT vizează echilibrarea diferenţelor apărute între cantităţile de gaze naturale livrate în SNT de către UR şi cele preluate de aceştia din SNT pe parcursul unei zile gaziere sau apărute ca urmare a producerii unor evenimente neaşteptate.

(8) Cumpărarea gazelor naturale necesare pentru echilibrare se va realiza astfel:

 1. în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale, fie pe baza contractelor standard specifice pieţelor centralizate, fie pe baza unui contract-tip de cumpărare a gazelor naturale, elaborat de OTS şi avizat de ANRE şi/sau
 2. prin mecanisme de piaţă, transparent şi nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, pe baza unui contract-tip de cumpărare a gazelor naturale, elaborat de OTS şi avizat de ANRE.

 

În baza prevederilor legale mai sus menţionate, Transgaz a acţionat pentru stabilizarea SNT în zilele de 19, 21 şi 22 Ianuarie 2016, cumpărând gaze naturale prin intermediul platformelor de tranzacţionare deţinute şi administrate de către Bursa Română de Mărfuri. Astfel, a fost achiziţionată o cantitate totală de 21 Mil m3 (224.200 MWh) în valoare totală de 23.354.440 lei, la un preţ mediu de 104.16 lei/MWh. Procesul de achiziţie a fost unul transparent, fiind informaţi în prealabil toţi potenţialii furnizori de intenţia Transgaz de a achiziţiona gaze naturale în scop de echilibrare a SNT.

 

Această necesitate de cumpărare a fost determinată obiectiv din declarațiile de surse ale furnizorilor pentru ziua următoare şi pentru weekend, declarații care, coroborate cu prognoza de consum pe aceste zile, au reliefat riscul unui deficit potențial major în SNT, care conform legii trebuia acoperit din alte surse. Realitatea este că toate sursele interne erau exploatate la maxim dar consumul intern record în acea perioadă a depăşit substanțial aceste surse interne.

Obligația principală pentru a acoperi aceste deficite este a furnizorilor, care trebuie să îşi asigure sursele de import necesare pentru îndeplinirea obligațiilor pentru consumatori, dar realitatea a dovedit că aceştia nu şi-au asigurat sursele necesare, obligând Transgaz să intervină ca echilibrator de ultimă instanță conform legii. Aceste gaze de echilibrare vor fi facturate UR care a cauzat acest dezechilibru la sfârşitul lunii.

 

Preţul mediu de achiziţie gaze naturale în luna decembrie 2015 a fost 85 lei/MWh, dar acest preț mediu este un preț mediu pentru piața internă în condiții în care există un excedent de surse. Acest preț nu e relevant şi comparabil cu cel la care Transgaz a cumpărat gaze în perioada critică de zile reci în care prețul spot întotdeuna va fi mai mare, în cazul acesta în medie 104 lei/MWh.

 

În situaţia în care Transgaz nu ar fi efectuat această achiziţie exista pericolul ca în perioada 21-25 ianuarie 2016, în marile oraşe presiunea gazelor naturale să fie foarte scăzută sau chiar ca acestea să rămână fără gaze naturale şi căldură. De asemenea Transgaz a asigurat în condiții de siguranță şi funcționarea generatoarelor de electricitate pe gaz, la un moment în care consumul de electricitate a atins şi el nivele record.

 

Legislația europeană în vigoare ne cere să tranzacționăm transparent întâi pe piața internă, pentru a crea transparență şi lichiditatea necesară acestor tranzacţii. Toate gazele din Europa sunt disponibile pieții din România dacă furnizorii o consideră o piață atractivă. Transgaz nu e un comerciant de gaze şi activitatea de cumpărare gaze naturale este bazată numai pe nevoia de echilibrare reziduală a sistemului şi menținerea acestuia în parametri optimi de funcționare.

Chiar dacă la prima vedere existau gaze la un preț mai scăzut pe alte piețe europene, suspectăm că prețul de transport sau capacitatea disponibilă în acele țări nu a creat interesul comercial pentru o ofertă la cererea noastră şi în consecință nu s-au primit oferte pe platforma STEGN pentru gaze din acea direcție. Mai mult, pentru a facilita competiția, tranzacția din 22 ianuarie 2016 a fost împărțită în mai multe „bucăți”, însă nici pentru aceste cantități mici nu s-au primit oferte de sens contrar la un preț mai bun decât cel încheiat.

 

Precizăm faptul că Transgaz intervine precaut pentru menținerea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale în echilibru acţionând numai după ce toți utilizatorii de rețea şi-au exprimat toate intențiile de transport, inclusiv sursele şi cantitatea de import. Compania ia în considerare în primul rând consumul prognozat pentru următoarea zi (consum care e calculat cu precizie de peste 97%) şi sursele existente (capacitatea internă de producție, capacitatea internă de extracție din depozite şi contractele declarate de import ale utilizatorilor de rețea) şi numai dacă se constată un dezechilibru aceasta este nevoită prin lege să acționeze pentru a se asigura că sistemul rămâne în echilibru şi nu este periclitată siguranța acestuia.

 

Toți aceşti paşi au fost îndepliniți şi singurul motiv pentru care s-a efectuat o achiziție pe trei zile (23-25 Ianuarie), a fost datorită faptului că Transgaz a trebuit să asigure resursele necesare pentru echilibrarea SNT în timpul week-end-ului, când piețele de tranzacționare sunt închise.

 

 

                                 SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Urmare a defecțiunii apărute azi noapte pe firul 2 al conductei de gaze naturale Hurezani-Drăgăşani DN500 (ɸ20 țoli), în zona Verguleasa vă informăm că echipele de intervenție Transgaz s-au mobilizat încă din cursul nopții pentru izolarea zonei afectate, iar în această după-amiază în urma măsurilor luate şi a lucrărilor de reparație efectuate au remediat defecțiunea.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din zonă a fost reluată şi se desfaşoară în parametri normali.

 

                                       SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAŢII PUBLICE

SNTGN Transgaz SA informează public asupra faptului că, în noaptea zilei de 30-31 ianuarie 2016, pe firul 2 al conductei Hurezani-Drăgăşani DN500 (ɸ20 țoli), în zona Verguleasa a apărut un defect pentru a cărui reparare s-a izolat un tronson de conductă.

Acest aspect a condus la sistarea gazelor naturale pentru 2 consumatori:

 • Localitatea Cungrea (jud.Olt) având un număr de aproximativ 60 de consumatori
 • Stația de tratare țiței Petrom

Echipele de intervenție ale Transgaz s-au mobilizat încă din cursul nopții pentru izolarea zonei afectate, iar în această dimineață au început lucrările de decopertare a conductei şi de remediere a defectului.

Deşi zona în care trebuie acționat este greu accesibilă şi nu se poate ajunge cu mijloace mecanizate de intervenție, accesul putând fi efectuat doar pietonal, SNTGN Transgaz SA depune toate eforturile pentru ca lucrările de reparație să se finalizeze în după-amiaza acestei zile şi  astfel să poată fi reluată alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor afectați.

 

                                       SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAŢII PUBLICE