Raportari curente 2010

2010-11-10

In conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital, SNTGN Transgaz SA Mediaş, informează persoanele interesate asupra următoarelor: 
In şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 22 octombrie 2010 a fost avizat Raportul trimestrial privind activitatea economico - financiară a companiei la 30.09.2010. 
Intocmit în conformitate cu prevederile Anexei 30B din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, Raportul trimestrial la 30.09.2010 cuprinde următorii indicatori economico - financiari:

  • Venituri totale: 968.843 mii lei din care:
  • venituri din exploatare: 941.734 mii lei venituri financiare: 27.109 mii lei
  • Cheltuieli totale: 631.600 mii lei din care:
  • Cheltuieli de exploatare: 610.699 mii lei Cheltuieli financiare: 20.901 mii lei
  • Rezultatul brut: 337.243 mii lei din care:
  • Din activitatea de exploatare: 331.035 mii lei • Din activitatea financiară: 6.208 mii lei
  • Impozit pe profit: 53.025 mii lei
  • Profit net: 284.218 mii lei

Respectând prevederile legislaţiei specifice pieţei de capital, privind diseminarea informaţiilor financiare la 30.09.2010, ataşăm prezentului raport curent următoarele documente:

Situatiile financiare cuprinse in Raportul trimestrial la 30.09.2010 nu sunt auditate.

2010-10-26

In conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează pe toţi cei interesaţi că în data de 26 octombrie 2010 a avut loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum au fost convocată. Ataşăm prezentului raport curent, Hotărârea nr. 7/26.10.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA Mediaş.

2010-10-05

In conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează pe toţi cei interesaţi că în data de 5 octombrie 2010 au avut loc şedinţele Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a acţionarilor companiei, astfel cum au fost convocate. Ataşăm prezentului raport curent, Hotărârea nr. 5/05.10.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi Hotărârea nr. 6/05.10.2010 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA Mediaş.

2010-09-20

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Medias informeaza public asupra fatului ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 15/2010, atr.1 a fost aprobata eliberarea incepand cu data de 15 septembrie 2010 din functia de Director General al SNTGN Transgaz SA Medias, a domnului Muntean Florin Nicolae, la cererea acestuia si numirea in functia de Director General al SNTGN Transgaz SA Medias a domnului Cosma Emil Florin incepand cu data de 16 septembrie 2010, in baza Ordinului Ministrului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri nr. 1689/15.09.2010 si in conformitate cu prevederile art. 20, pct.1, lit.d), din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA actualizat la 29.03.2010.Operatiunile de predare-primire a activitatii si a actelor societatii nationale se vor efectua pe baza de proces verbal in termen de 15 zile de la data hotararii Consiliului de Administratie.Contractul de Mandat al domnului Muntean Florin Nicolae, incheiat la data de 2 decembrie 2009, astfel cum a fost modificat prin actul aditional nr.1/28.04.2010, inceteaza in baza prevederilor art.11 lit.c), cu respectarea prevederilor art. 4 lit. B pct.8, incepand cu data de 15 septembrie 2010.

2010-08-13

in conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital, SNTGN Transgaz SA Mediaş, informează persoanele interesate asupra următoarelor: 
în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 10 august 2010 a fost avizat Raportul Semestrial privind activitatea economico financiară a companiei la 30.06.2010 (Semestrul I). 
RAPORTUL SEMESTRIAL pentru semestrul I 2010, este disponibil incepand cu data de 13 august 2010 astfel: 

•    în formatul electronic - pe pagina web a companiei, la adresa www.transgaz.ro (link - relaţii investitori - raportări periodice - rapoarte semestriale) 
•    în formă scrisă - la sediul social al companiei din Mediaş, P-ta C I. Mediaş nr. 1, jud. Sibiu - Serviciul Actionariat, Piaţa de Capital si Relaţii Corporative

2010-07-01

Se aduce la cunostinta persoanelor interesate ca ANRE, prin Ordinul nr. 18 din 24 iunie 2010, privind prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 76/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de SNTGN Transgaz SA Medias, a prelungit valabilitatea tarifelor de transport actuale pana la stabilirea noului venit reglementat.

2010-06-23

In conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează pe toţi cei interesaţi că în data de 22 iunie 2010 a avut loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum a fost convocata. Ataşăm prezentului raport curent, Hotărârea nr. 4/22.06.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA Mediaş.
Documente ataşate:

2010-05-14

In conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital, SNTGN Transgaz SA Mediaş, informează persoanele interesate asupra următoarelor:
în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 13 mai 2010 a fost avizat Raportul trimestrial privind activitatea economico financiară a companiei pentru perioada 01.01 -31.03.2010. ...

2010-02-17

În conformitate cu datele din calendarul de comunicare financiară cu BVB si respectând prevederile legislatiei specifice pietei de capital în materie de raportări către institutiile pietei de capital si actionari, SNTGN “Transgaz” SA Medias aduce la cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale preliminate pentru anul 2009, întocmite în conformitate cu standardele nationale de contabilitate (RAS), neauditate.