Raportari curente 2009

2009-12-10

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş informează pe toţi cei interesaţi că în şedinţa din data de 9.12.2009, Guvernul României a avizat proiectul de lege privind ratificarea Acordului Interguvernamental încheiat la Ankara în 13 iulie 2009 intre România, Austria, Bulgaria, Ungaria, si Turcia pentru realizarea gazoductului Nabucco şi trimiterea acestui proiect de lege pentru dezbatere în regim de urgenţă, Parlamentului României.
Transgaz SA Mediaş este compania care reprezintă România în Proiectul Nabucco şi care alături de companiile OMV (Austria), MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria), Botas (Turcia) si RWE (Germania) deţine în mod egal cu acestea o cotă de participaţie de 16,67% din capitalul social al companiei Nabucco Gas Pipeline International. Gazoductul Nabucco ce urmează să transporte gaze naturale din regiunea Mării Caspice si Orientului Mijlociu către Europa Centrală, va avea o lungime totală de 3300 km şi va tranzita cinci ţări: Turcia, Bulgaria, România, Ungaria si Austria.

2009-11-16

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza pe toti cei interersati ca in data de 16 noiembrie 2009 a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum a fost convocata. ...

2009-10-06

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 14/05 octombrie 2009, art. 3 se aproba incepand cu data de 5 octombrie 2009 eliberarea din funcţie a Directorului General al SNTGN Transgaz SA Mediaş, in persoana domnului Rusu loan si numirea in funcţia de Director General al SNTGN Transgaz SA Mediaş a domnului Muntean Florin Nicolae, in conformitate cu prevederile art. 20 pct. 1 lit.d) din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA actualizat si in baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 1742/05.10.2009.
Operaţiunile de predare-primire a activităţii si a actelor societăţii naţionale se vor efectua pe baza de proces verbal in termen de 10 zile de la data prezentei hotărâri.
Contractul de Mandat al domnului Rusu loan incheiat la data de 28 decembrie 2007, inceteaza in baza prevederilor art.11 lit. d), cu respectarea prevederilor art.4 lit.B, pct. 8, incepand cu data de 5 octombrie 2009.

2009-09-28

Referitor la articolul "Petrom se pregăteşte de export. Trasgaz confirmă", apărut în Ziarul Financiar din data de 24.09.2009, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA doreşte să precizeze că nu poate confirma sau infirma intenţiile de business ale altor companii, oricare ar fi acestea. In ceea ce priveşte compania SNTGN Transgaz SA, aceasta nu face decât să îşi urmărească obiectivele de dezvoltare pe termen mediu si lung, cu respectarea normelor legale si de reglementare. In această ordine de idei, o eventuală funcţionare bi-direcţională a conductei Szeged-Arad a fost convenită cu transportatorul ungar ca parte a planurilor proprii de dezvoltare ale celor două societăţi şi în nici un caz nu a fost determinată de proiectele uneia sau alteia dintre companiile producătoare. In considerarea celor prezentate, apreciem ca informaţia apăruta in ziarul menţionat trebuie inteleasa in contextul celor menţionate in acest raport.

2009-09-15

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi, că în conformitate cu calendarul de comunicare financiară cu BVB, în data de 9 septembrie 2009 s-a desfăşurat la sediul societăţii ultima întâlnire din acest an, dintre reprezentanţii managementului companiei şi analiştii financiari de la importante instituţii de servicii financiare şi bancare. Agenda de lucru a întâlnirii a cuprins pe baza Raportului semestrial publicat de companie, analiza rezultatelor financiare ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru semestrul I 2009.

2009-09-01

SNTGN Transgaz SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi că în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.599/31.08.2009, a fost publicat Ordinul ANRE nr.76/27.08.2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale pentru perioada 01.09.2009 - 30.06.2010. Tarifele s-au stabilit pe baza venitului total aferent anului 3 al celei de a doua perioade de reglementare, în valoare de 1.223.863,33 mii lei, fiind în creştere faţă de anul 2 al perioadei de reglementare cu cca.10%. Conform metodologiei de stabilire a tarifelor de transport, aprobată prin Decizia ANRE nr.1078/2003, veniturile nerealizate prin intrarea în vigoare a noilor tarife cu o întârziere de 2 luni, se vor recupera în anul următor al perioadei de reglementare.

2009-08-07

SNTGN Transgaz SA Mediaş aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi Raportul pentru semestrul I 2009, care cuprinde:

  • Declaraţia conducerii privind întocmirea situaţiilor financiare încheiate ia 30.06,2009; * Referat privind aprobarea raportului semestrial;
  • Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la 30.06.2009; - Contul de profit şi pierdere la data de 30.06.2009;
  • Date informative la 30.06.2009;
  • Raport semestrial pentru activitatea economico-financiară a SNTGN Transgaz SA, la 30.06.2009;
  • Note la situaţiile financiare individuale pentru perioada încheiată Ia 30.06.2009;

Situaţiile financiare cuprinse în Raportul pentru semestrul 12009 sunt neauditate.

2009-07-30

În conformitate cu obligaţiile de raportare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, aduce la cunoştinţa opiniei publice că în data de 8 septembrie 2009 convoacă Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor companiei. Ordinea de zi a şedinţelor este prezentată în convocatorul ataşat.
Documente ataşate:

2009-06-26

Se aduce la cunostinta persoanelor interesate ca ANRE, prin Ordinul nr. 66/16.06.2009, privind prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui ANRE nr.72/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de SNTGN Transgaz SA Medias, a prelungit valabilitatea tarifelor de transport actuale pana la data de 30 iunie 2010.

2009-04-28

Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA Mediaş, din data de 28 aprilie 2009 s-a desfăşurat in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea condiţiilor din convocator. La primul punct al ordinei de zi a! şedinţei AGOA au fost aleşi în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al SNTGN Transgaz SA, persoanele nominalizate în Ordinul Ministrului Economiei nr. 576/24.03.2009, ca urmare a încetării mandatelor de administratori ale persoanelor numite prin Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 3117/30.03.2005, cu completările ulterioare. La punctul 2 al aceleiaşi şedinţe AGOA, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SNTGN TRANSGAZ SA, domnul Schmidt Victor Alexandru.

Pagini